Categories
Совети

Во случај на несреќа

Во случај на несреќа, најпрво, најдобро е да останете смирени и присебни, така што подобро ќе си помогнете и себе и на другите околу вас. За повеќе совети и инструкции при случај на несреќа, притиснете го копчето под текстот.

 • Останете присебни и смирени, така што ќе можете да им помогнете на другите.
 • Заштитете го повредениот и себеси од непосредна опасност (од паѓање, паѓање на камења, задушување, студ, влага и сл.) на најдобар можен начин.
 • Дајте им прва помош на повредените во рамките на вашето знаење и можности.
 • Означете ја локацијата на несреќата или локацијата на несреќата (особено во зима).
 • Веднаш известете не нас, ГСС на Македонија на телефонскиот број 15 112

Може да се достави известување за несреќа во планина или на друг тешко достапен терен каде е потребна помош од ГССМК:

 • Преку унифициран центар за операции и комуникации тел: 15 112
 • Преку повикувачките телефони на станиците на Македонската Служба за спасување во планина.
 • На точките за разузнавање на ГССМК; Овие обично се опремени планински колиби, видливо обележани со натпис и знак на ГССМК
 • Преку полицијата, тел: 192.
 • Преку медицински услуги за итни случаи, тел: 194
 • Било кој член на македонската служба за спасување во планина

Известувањето за несреќа треба да ги содржи следниве информации:

 • Кој известува (име, презиме, телефон / мобилен телефон) за да можат да му се јават за дополнителни информации.
 • Од каде потекнува и како дознал за несреќата (како очевидец или посредник).
 • Местото на несреќата (детален опис).
 • Што се случило (причина и видови на повреди).
 • Што е сторено досега (вид на укажана прва помош и кој е веќе информиран).
 • Временските услови на местото на несреќата.
 • Каква е пролазноста и патот до местото на несреќата.

Повик за прва помош

Повик за помош во планина или карпа се дава од светлосни или звучни знаци. Повикот и одговорот треба да се повторат додека не се воспостави цврста и јасна врска. Знаците за повик се даваат шест пати во минута секоја друга минута, а знаците за повик се даваат трипати на секоја втора минута. Ставањето на телото во положбата „Y“ – „да“ е индикација дека ни треба помош, како и запалување ракета на црвено светло.